Inkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN:

Faes Cases BV
Kamer van Koophandel: 61705063
BTW: NL8544.54.512.B01

Hamelendijk 2
5541 RA REUSEL

Telefoonnummer: +31 (0)497 389070

Artikel 1: DEFINITIES

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
overeenkomst: iedere onder artikel 2.1 bedoelde overeenkomst,
leverancier: ieder die met ons een overeenkomst als bedoeld onder artikel 2.1 sluit,
dagen: alle kalenderdagen,
wij: Faes Cases BV.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle opdrachten en alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen tot levering van goederen en/of diensten en het verrichten van werkzaamheden die wij aan leveranciers verstrekken c.q. met hen aangaan.
2. De algemene voorwaarden van een leverancier worden uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst met ons komt tot stand door:
a: schriftelijke en volledige aanvaarding door de leverancier van onze opdracht, tenzij deze opdracht door ons is herroepen. Voor zover de leverancier onze opdracht aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst met ons en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig onze opdracht.
b: schriftelijke bevestigingen en volledige aanvaarding onzerzijds van een door de leverancier
gegeven offerte, tenzij deze offerte voordien schriftelijk door de leverancier is herroepen, mits die bevestiging is getekend door één of meer tot het aangaan van de overeenkomst bevoegde personen.
2. Indien de leverancier begint met de uitvoering van de opdracht zonder dat hij onze opdracht schriftelijk en volledig heeft aanvaard, dan wel nadat hij bezwaren tegen de opdracht heeft gemaakt maar voordat hierover overeenstemming is bereikt, dan wordt deze uitvoeringshandeling geacht de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van onze opdracht alsmede deze inkoopvoorwaarden te zijn, en doet hij daarmee gelijktijdig uitdrukkelijk afstand van alle bezwaren die hij tegen de opdracht mocht hebben.
3. Zolang de leverancier onze opdracht niet schriftelijk en volledig heeft aanvaard, zijn wij gerechtigd deze opdracht te allen tijde in te trekken, zonder tot vergoeding van de schade en gemaakte kosten gebonden te zijn.
4. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn de prijzen vast, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De leverancier is verplicht de overeenkomst conform alle daarin opgenomen bepalingen uit te voeren. Van iedere overeenkomst die wij met een leverancier sluiten maken deel uit de in de opdracht vermelde algemene en bijzondere bepalingen, alsmede deze inkoopvoorwaarden.
2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal leverancier slechts gerechtig zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties na onze goedkeuring.
3. Afwijkingen van onze specificaties en uitbesteding van werkzaamheden aan derden is pas
toegestaan na onze schriftelijke toestemming.
4. Meer- en/of minderwerk en de gevolgen daarvan voor o.a. kosten en levertijd, behoeven onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

Artikel 5: ONTBINDINGEN

1. Wij hebben het recht de overeenkomst te ontbinden:
a: indien de leverancier in verzuim is,
b: in de gevallen als in de overeenkomst vermeld.
2. Indien wij gebruik maken van ons recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, vindt de ontbinding plaats door onze daartoe strekkende schriftelijke mededeling.
3. Indien wij de overeenkomst ontbinden, is de leverancier verplicht onze schade en kosten vergoeden, tenzij de ontbinding is geschied op grond van het bepaalde in artikel 7. De leverancier heeft geen aanspraak jegens ons op vergoeding van schade en kosten.

Artikel 6: VERZUIM

1. De leverancier is in verzuim:
a: indien hij bij schriftelijke aanmaning is gebreke is gesteld en hij zijn verplichtingen niet volledig binnen 8 dagen na deze aanmaning is nagekomen,
b: zonder dat ingebrekestelling is vereist, indien een termijn die door de voldoening van een verplichting is gesteld verstrijkt, zonder dat die verplichting is nagekomen,
c: zonder dat ingebrekestelling is vereist, wanneer wij uit een mededeling van de leverancier mogen afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekort schieten,
d: in die gevallen waar een verplichting niet is nagekomen en is bepaald dat een ingebrekestelling niet is vereist.
2. Indien de leverancier in verzuim is, hebben wij behalve het recht de overeenkomst te ontbinden, ook het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
3. Indien de leverancier in verzuim is, hebben wij het recht op levering van de alsdan dor de leverancier uitgevoerde delen van de overeenkomst met alle bijbehorende documenten, broncodes, overige programmatuur of licentieovereenkomst e.d.
4. Wij zijn gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen jegens de leverancier op te schorten indien en zolang hij ten aanzien van enige verplichting jegens ons in verzuim is.

Artikel 7: OVERMACHT

1. Indien de leverancier door overmacht niet aan één meer van zijn verplichtingen kan voldoen, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade en kosten of vergoeding van eventueel genoten voordeel.
2. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die de leverancier niet kan worden toegerekend, zoals: oorlog, oproer, brand, blokkades, niet verwijtbare stoornis in de aanlevering van energie of grondstoffen.

Artikel 8: VERPAKKING

1. De leverancier is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle goederen deugdelijk zijn verpakt. Alle schade en kosten veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking van de goederen zijn voor rekening van de leverancier.

Artikel 9: CONTROLE

1. Indien nodig controleren wij of de geleverde goederen, diensten of werkzaamheden (hierna verder te noemen “de levering”) voldoen aan de in de overeenkomst gestelde eisen. Beantwoordt de levering niet aan de overeengekomen eisen, dan hebben wij het recht de levering te weigeren, ook wanneer de rekeningen reeds geheel of gedeeltelijk zijn betaald. Indien de leverancier geweigerde goederen niet binnen acht dagen na de weigering heeft opgehaald of actie heeft ondernomen om deze goederen ter plekke in de vereiste staat te brengen, dan zijn wij gerechtigd om deze voor rekening en risico van de leverancier aan hem te retourneren dan wel op te slaan.

Artikel 10: GARANTIE

1. De leverancier garandeert uitdrukkelijk dat alle goederen, diensten of werkzaamheden, die onderwerp van de overeenkomst zijn, van goede kwaliteit, deugdelijk materiaal en goede afwerking zijn, voldoen aan de specificaties, tekeningen, monsters of omschrijvingen welke door ons of aan ons zijn gegeven, vrij van fouten, storingen en gebreken zijn en geschikt voor het beoogde doel.
2. De leverancier herstelt kosteloos alle gebreken die als gevolg van constructie-, materiaal-, fabricage- en/of montagefouten binnen een jaar optreden na de inbedrijfstelling van een geleverd goed, of een goed waaraan door hem werkzaamheden zijn verricht.
3. De leverancier vrijwaart ons voor alle schade, kosten en vorderingen, hieronder ook begrepen de kosten voor rechtskundige bijstand, uit welke hoofde dan ook, die wij mochten lijden als direct of indirect gevolg van fouten, storingen en gebreken in of aan geleverde goederen of verrichte diensten of werkzaamheden.

Artikel 11: LEVERING

1. Goederen resp. diensten en werkzaamheden dienen op het overeengekomen tijdstip te worden afgeleverd resp. te zijn verricht. Bij de aflevering dient de leverancier gelijktijdig alle documenten, broncodes, overige programmatuur of licentieverklaringen e.d. over te dragen. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode in principe 7 werkdagen na aflevering, tenzij anders overeengekomen. Overdracht vindt daags daarna plaats. Indien er onvolkomenheden uit de testperiode naar voren komen, dienen deze binnen 14 werkdagen te zijn hersteld, tenzij anders overeengekomen.
2. Wij zijn gerechtigd de goederen en/of diensten in gebruik te nemen voor afronding van de acceptatietest en voordat alle fouten, storingen en gebreken verholpen zijn door de leverancier. Ingebruikname leidt niet automatisch tot acceptatie. Door ons opgegeven termijnen voor het leveren van goederen en het verrichten van diensten of werkzaamheden zijn fatale termijnen.
3. Indien de goederen en/of diensten in fasen en/of onderdeel worden afgeleverd en getest, laat een – eventuele acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel of van het geheel, onverlet.
4. Voor iedere week (of gedeelte daarvan) dat een termijn wordt overschreden, verbeurt de leverancier een boete van een half procent van de opdrachtsom, zulks tot een maximum van vijftien procent. Indien een termijn met meer dan tien weken wordt overschreden, hebben wij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding jegens de leverancier verplicht te zijn. Eén en ander laat onverlet ons recht om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: EIGENDOM

1. De leverancier draagt met de levering de volle en onbelaste eigendom van de goederen en/of diensten over. Hij vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van derden op deze goederen uit hoofde van door de leverancier aan derden verleende zekerheden dan wel uit hoofde van door derden gepretendeerde eigendomsrechten.
2. Met betrekking tot geleverde goederen en/of diensten is de leverancier tot geheimhouding verplicht jegens derden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13: UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

1. Indien deze overeenkoBmst het uitvoeren van werkzaamheden omvat die worden verricht
op/aan/in onze gebouwen of terreinen en/of worden uitgevoerd aan goederen die aan ons of aan derden toebehoren, dan zal de leverancier deze weer in behoorlijke staat opleveren, onverminderd het bepaalde in artikel 11. De leverancier vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens bij of door de werkzaamheden toegebrachte schade of letsel.

Artikel 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. De leverancier vrijwaart ons tegen alle schaden, kosten en vorderingen van derden wegens
inbreuk of beweerde c.q. dreigende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15: COMPUTERPROGRAMMATUUR

1. Wanneer de leverancier computerprogrammatuur aan ons levert, hetzij als programmapakket, hetzij als onderdeel van apparatuur, zijn wij bevoegd deze computerprogrammatuur zonder beperkingen te gebruiken voor het beoogde doel.
2. Bij aflevering van computerprogrammatuur, die specifiek voor ons is vervaardigd, zal leverancier ook broncodes aan ons overdragen. Bij aflevering van standaard programmatuur worden broncodes overgedragen, tenzij leverancier een voor ons aanvaardbare Escrowregeling heeft getroffen.
3. Leverancier garandeert dat de programmatuur geen “diseases”, zoals virussen en voorts dat de programmatuur geheel en compleet voor gebruik gereed wordt opgeleverd, tezamen met aal hulpmiddelen die voor een goede werking vereist zijn.
4. Indien geen onderhoud is overeengekomen, verklaart leverancier zich bereid op verzoek van Faes Cases wijzigingen of verbeteringen in de programmatuur aan te brengen.

Artikel 16: BETALING

1. De prijzen zoals vermeld in de opdracht zijn vast en kunnen niet gewijzigd worden door de leverancier zonder onze schriftelijke toestemming.
2. Tenzij anders met ons schriftelijk is overeengekomen zijn de prijzen inclusief:
a: alle kosten voor verpakking, transport, verzekering, reizen en accommodatie,
b: alle belastingen en heffingen zoals import heffingen, met uitzondering van BTW.
3. Betaling vindt standaard plaats op netto basis en 50 dagen na ontvangst en goedkeur van de goederen en de factuur.

Artikel 17: BEWIJS

1. Ten aanzien van de omvang van de wederkerige verplichtingen zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, onze boeken en bescheiden beslissend.

Artikel 18: TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Artikel 19: FORUMPLAATS

1. De arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch of de kantonrechter te Eindhoven zijn bij uitsluiting bevoegd in voorkomende gevallen, zulks samenhangend met de competentie van opgemelde rechters.

Artikel 20: WIJZIGING EN INWERKINGTREDING.

1. Wij zijn gerechtigd deze Algemene Inkoop Voorwaarden te wijzigen.
2. Deze Algemene Inkoop Voorwaarden zijn per 01 december 2014 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 61705063.